Foto de Ketut Subiyanto en Pexels.

En l’època d’estudiant a València, un amic em va demanar una classe de favor que ningú m’ha tornat a demanar mai. Era un company d’estudis, de la llicenciatura, amb qui vaig fer amistat perquè també compartíem sindicat. Ell vivia a la ciutat, a ca’ls pares, supose; el que és segur és que no estava emancipat.

Un matí, estant a la facultat em va dir si podíem xarrar un moment i ens vam apartar a un racó d’aquell hall altíssim. Volia que li deixara la meua habitació del pis de València -el segon dels tres en què vaig viure-. La necessitava…

Cèsar Palazuelos

Professionalment, consultor en comunicació i màrqueting online en www.salabre.com Per gust, escriure i llegir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store