Casa del Cable. Foto: https:/nicoletta.info/

Juan Forn. Foto: www.palabras.com.ar
Foto de Syed Rajeeb en Pexels.
Foto de Ketut Subiyanto en Pexels.
Una platja d’Uvita.
Es Vedrà d’una cova marina d’Evissa estant. Foto. Diario de Ibiza.

Cèsar Palazuelos

Professionalment, consultor en comunicació i màrqueting online en www.salabre.com Per gust, escriure i llegir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store