Casa del Cable. Foto: https:/nicoletta.info/

Juan Forn. Foto: www.palabras.com.ar
Una platja d’Uvita.
Es Vedrà d’una cova marina d’Evissa estant. Foto. Diario de Ibiza.

Cèsar Palazuelos

Professionalment, consultor en comunicació i màrqueting online en www.salabre.com Per gust, escriure i llegir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store